وبلاگ

📣 دیگر نگران محیط اینترنت برای فرزاندان خود نباشید.

📣 دیگر نگران محیط اینترنت برای فرزاندان خود نباشید.

با توجه به اینکه فعالیت آموزشی مدارس این روزها به صورت آموزش از راه دور و با استفاده از اینترنت در حال انجام است، دسترسی فرزندان به اینترنت برای والدین تبدیل به دغدغه شده است. 📌خبر خوب اینکه شاتل موبایل «طرح ویژه دانش‌آموز» را برای رفع این دغدغه در اختیار والدین محترم دانش آموزان قرارRead more about 📣 دیگر نگران محیط اینترنت برای فرزاندان خود نباشید.[…]